A memorial service for the sacrificial warriors of the forest fire in Jingjiu Township, Xichang City, Sichuan Province was held at the Funeral Parlour in Xichang City

On the morning of April 4, a memorial service for the sacrificial warriors of the forest fire in Jingjiu Township, Xichang City, Sichuan Province was held at the Funeral Home in Xichang City.

19 representatives of relatives of warriors, representatives of cadres at all levels, and representatives of the masses of Xichang and Ningnan County attended the memorial service, presented flowers to the sacrificed warriors, and expressed their condolences.

On March 30th, after the forest fire in Jingjiu Township, Xichang City, the professional firefighting team of Ningnan County starred at night. At 1:20 am on March 31st, 18 firefighters and one firefighter were caught due to a sudden crosswind fire. The guide sacrificed majesticly.

The hero is dead and the heroic soul is immortal. We will always remember the names of the warriors: He Guiyin, Zhou Quansheng, Zhang Mingfu, Zhong Shengwen, Hu Minghai, Liu Bing, Li Tianyun, Fan Guiwei, Zhang Shuwei, Liu Jun, Zeng Shunfu, Zheng Hong, Chen Wenlong, Li Honggang, Huang Yuanlin, Rao Chaoyin, Chen Zhanghua, Liu Yong, Feng Caiyong. (Yang Nibai Lu, CCTV reporter)