Photography: Luo Zhifeng, Li Yan, Xu Yanjun, Wang Qian, Tao Yunbo, Zhang Yongjin, Li Bin, Zhao Cong, Wang Lei, Li Zhihao, Wang Peng, Ding Peng, Chen Sihan

  Data provided by: You Changzheng, Feng Lailai, Wang Qian, Yang Yang, Bai Junfeng, Zheng Haotian, Xu Jianing

Keywords: