Plain language is approachable, often read often new.

From May 1st, the first studio of Xinhua News Agency has launched the creative poster of "Pingyu Approaching People", to review the golden sentences of General Secretary Xi Jinping with you, and to appreciate the general secretary's ideological style and broad feelings.

  Chief planner: Liu Siyang

  Producer: Sun Chengbin, Liu Jian, Wang Jinfu

  Planning: Qian Tong and Zhou Hongjun

  Coordinator: Zhu Yonglei Wang Zihui

  Executive planning: Li Jieqiong and Fan Shanshan

  Design: Fan Shanshan

  Animation: Deng Yang

  Editor: Ma Ruohu Dong Lu

  Produced by Xinhuanet Produced by Xinhua News Agency First Studio

Keywords: