According to the CEC, Alexander Lukashenko got 80.1%, Svetlana Tikhanovskaya - 10.12%.