Beijing Winter Olympics medal "Concentric" released!


△Beijing 2022 Winter Olympics medal front

△The back of the medal for the Beijing 2022 Winter Olympics

△Beijing 2022 Winter Olympics medal side

  (Headquarters reporter Wang Xiaojie, Zhu Shisong, Wang Feng, Fu Hailiang, and Yan Yaodong)

Keywords: