China News Service Client Beijing, July 2nd. The Chinese Basketball Association announced on the 2nd the list of athletes participating in the Tokyo Olympic Games for the Chinese women's basketball team and the three-man basketball team.

Hu Jinqiu, who plays for the CBA Zhejiang Guangsha Club, will follow the Chinese three men's basketball team to compete in the Tokyo Olympics.

  The lineup of the Chinese women's basketball team consists of 12 people, led by famous generals such as Shao Ting, Li Meng and Han Xu.

The specific lineup is:

  Pan Zhenqi (Beijing), Wu Tongtong (Shanxi), Li Meng (Liaoning), Li Yuan, Wang Siyu, Sun Mengran (Shandong), Huang Sijing, Li Yueru, Yang Liwei (Guangdong), Shao Ting (Sichuan), Zhang Ru (Henan), Han Xu ( Xinjiang).

  Hu Jinqiu, who plays for the CBA Zhejiang Guangsha Club, was selected for the Chinese three-man basketball men's team. He will join the team in the Olympic Games.

The lineup of the three-person basketball men's basketball team is:

  Hu Jinqiu (Sichuan), Li Haonan (Anhui), Yan Peng (Shanghai), Gao Shiyan (Liaoning);

  Chen Peidong (Shandong, substitute), Liu Hengyi (Shandong, substitute).

  Also announced is the list of three women basketball teams:

  Zhang Zhiting (Shanghai), Wan Jiyuan (Zhejiang), Yang Shuyu (Guangdong), Wang Lili (Xinjiang);

  Wang Haimei (Zhejiang, substitute), Li Yingyun (Shanghai, substitute)

Keywords: