Image source: Official Weibo of the Chinese Football Team

  China News Service, September 29. On the 29th, the Chinese Football Association announced the new men's national football team training list.

Among them, the domesticated players Jiang Guangtai and Fernando, who have received much attention, were selected for the first time.

  The Football Association wrote in the announcement that in preparation for the preliminaries of the 2022 Qatar World Cup Asian Qualifiers (Forty Finals), the Chinese National Men's Football Team will go to Shanghai for training from October 4th to 9th, 2020.

The Chinese National Men's Football Team announced a new training list.

  The National Football Team will continue its journey to the World Cup Asian Finals 40 from March 25 to June 8, 2021.

  China vs Maldives on March 25, 2021

  Guam vs China on March 30, 2021

  China vs Philippines on June 3, 2021

  China vs Syria on June 8, 2021

  The specific list of this training session is as follows:

  Exon, Zhang Linpeng, Liu Dianzuo, Wei Shihao, Fernando, Jiang Guangtai, Yu Dabao, Chi Zhongguo, Li Lei, Li Ke, Zhang Yuning, Yan Junling, Wang Shenchao, Wu Xi, Li Ang, Hao Junmin, Liu Binbin, Jin Jingdao, Guo Tianyu, Tomorrow, Liu Yun, Dong Xuesheng, Dong Chunyu, Tong Lei, Tang Miao, Zeng Cheng, Zhu Chenjie, Jiang Zhipeng