Twenty-five years of hard work

Join hands on a new journey

30 June to 1 July 2022

Xi Jinping Attends the Celebration of the 25th Anniversary of Hong Kong's Return to the Motherland

cum Inauguration Ceremony of the Sixth Government of the Hong Kong Special Administrative Region

and visit Hong Kong

A match is coming

It's also a long-term reunion

Celebrating the Return

Peers create the future

130 seconds to take you back to President Xi Jinping's trip to Hong Kong

  Producer丨Shen Yong

  Planning丨Shi Wei Wang Pengfei

  Choreographer丨Peng Hanming, Xing Bin, Zhao Hua

  Camera丨Feng Liangchen, Huang Yaozu, Yang Guang, Zhu Shuying, the current affairs camera team of the main station

  Coordination丨Ma Yayang Yanling Xu Yongsong Chen Yang Zhangchun

  Sound Editor丨Mao Weiwei

  Production丨Cai Yuesheng

  Coloring丨Lin Hengqian

Keywords: