On October 1st, the reporter saw in the Lanba Scenic Spot of Fairy Mountain, Wulong District, Chongqing, that hundreds of acres of powdered daisies were in full bloom.

(Xiao Jiangchuan Wang Jinchuan Wang Yi)

Responsible editor: [Liu Xian]