On March 30, Party and state leaders Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng, Wang Qishan and others came to Huangcun Town, Daxing District, Beijing to participate in the voluntary tree planting activities in the capital.

This is Xi Jinping planting trees with everyone.

Photo by Xinhua News Agency reporter Huang Jingwen


Release time: 2022-03-30 22:53:42 【Editor: Li Jun】

Keywords: