From 0 to 24:00 on February 25, 2022, there were no new coronavirus infections in Tianjin.

  From 0 to 18:00 on February 26, 4 new local new coronavirus infections were reported in Tianjin, including 1 confirmed case (common type).

  From February 24 to 18:00 on February 26, Tianjin reported a total of 5 new coronavirus infections in this round of local epidemics, including 2 confirmed cases.

(Headquarters reporter Chen Qingbin, Wang Xiaopei, Bai Ziran, Bibochao)

Keywords: