Nicolas Bouzou 07:28, September 28, 2022

Joe Biden posted a series of tweets praising competition.

Nicolas Bouzou takes stock of a topical economic issue.